Behovet av åskskydd för en byggnad för att minska förlusterna enligt L1, L2 och L3 ska alltid utvärderas enligt svenska standarder*. Riskanalysen fastställer även åskskyddsklass, I - IV.

Detta gäller både vid nyproduktion samt ROT-objekt och utförs innan projekten startar.

Hänsyn tas till följande olika typer av förluster:

- L1: Risk för förlust av människoliv (inklusive permanent kroppsskada).
- L2: Risk för förlust av service till allmänheten (avbrott på el- tele- data- o TV nät).
- L3: Risk för förlust av kulturarv. (Kyrkor, K-märkta byggnader, slott & herresäten, adelsgods etc.)
- L4: Risk för förlust av ekonomiskt värde.

Elinstallationsreglerna* SS 436 40 00, utgåva 1 - 4:                                                                                          Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- och
kopplingsöverspänningar.                                                                                                                                     
ANM – För skydd mot direkta åsknedslag se åskskyddsstandarden SS-EN 62305-serien* 

Se även Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard.

Offert för riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se

Ekonomisk motivering till åskskyddet erhålls vid utvärdering av L4: Risk för förlust av ekonomiskt värde

- Totala kostnaden för byggnaden och totala kostnaden för åskskyddet jämförs
- Årlig förlustkostnad för den oskyddade byggnaden och
årlig förlustkostnad för den skyddade byggnaden jämförs
- Årlig kostnad för åskskyddet och
årlig besparing/förlust för åskskyddet jämförs

Om besparingen överstiger förlusterna är åskskyddet ekonomiskt fördelaktigt.