Elsäkerhetsverkets ELSÄK-FS 2008:1, 2 kap. 1§ säger bland annat; -Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas.

Åskskyddsstandarden SS-EN 62305, Part 2, Risk management kommer fram till byggnadens behov av åskskydd och fastställer åskskyddsklass 1-4 samt ger en ekonomisk motivering av åskskyddet.

4.2.1 The risk, R, is the relative value of a probable average annual loss. For each type of loss which may appear in a structure, the relevant risk shall be evaluated.

The risks to be evaluated in a structure may be as follows:

- R1: risk of loss of a human life (including permanent injury);
- R2: risk of loss of service to the public;
- R3: risk of loss of cultural heritage;
- R4: risk of loss of economic value.

To evaluate risks, R, the relevant risk components (partial risks depending on the source and type
of damage) shall be defined and calculated.

Se även Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard, Behov och ekonomisk motivering av ett åskskydd.

För riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se

Åskskyddsstandarden SS-EN 62305 är på engelska. Här är en del av den fritt översatt:

Risken, R, är det relativa värdet på en sannolik genomsnittlig årlig förlust. För varje typ av förlust som kan visas i en struktur, ska den relevanta risken utvärderas.

Riskerna som ska utvärderas i en struktur kan vara följande:

- R1: risk för förlust av människoliv (inklusive permanent kroppsskada);
- R2: risk för förlust av service till allmänheten (avbrott på el- tele- data- o TV nät);
- R3: risk för förlust av kulturarv;
- R4: risk för förlust av ekonomiskt värde.

För att utvärdera risker, R, de relevanta riskkomponenterna (partiella risker beroende på källa och typ av skada) ska de definieras och beräknas.