Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard;

- Behovet av åskskydd för en anläggning för att minska förlusterna enligt L1, L2 och L3 ska alltid utvärderas.

L1 = Förlust av människoliv och bestående kroppsskada

L2 = Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (Exempelvis avbrott i el- tele- data- o TV-nätet)

L3 = Skador på kulturarv

L4 =  Förlust av ekonomiskt värde (Byggnaden, dess innehåll och produktionsbortfall)

Se även åskskyddsstandarden SS-EN 62305-2, Åskskydd - Del 2: Riskhantering

För riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se