Periodisk inspektion av er åskskyddsanläggning:

Enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62305 - Del 3: Skydd mot skador på byggnader och personer bör en åskledare inspekteras vid följande tillfällen:

- Under byggnation. Speciellt de komponenter som blir otillgängliga efter byggnationen.

- Efter slutförandet av installationen för att kontrollera att anläggningen uppfyller konsultens handlingar.

- Regelbundet enligt Table E.2. Klass I - II, visuellt varje år, komplett varannat år. Klass III - IV, visuellt varannat år, komplett vart 4:e år.

- EX klassad miljö, visuellt var 6:e månad, komplett varje år.

- Vid kritiska situationer och system med känsliga interna system, kontor, kommersiella, industriella, byggnader eller anläggningar där ett stort antal personer vistas såsom flygplatser, köpcentrum etc. 

- Uppmätning av nedledarnas Ω-tal

- Kontinuitetstest för att säkerställa att anläggningen inte har något avbrott i någon del. Specifikt över taket.

- Inspektion av överspänningsskydden, 1 ggr  / år.

- Kontroll av galvanisk korrosion är en mycket viktig del av inspektionen.

- Besiktningsprotokoll med åtgärdsförslag erhålles efter inspektionen.