Behovet av åskskydd för en byggnad ska alltid fastställas genom en riskanalys enligt svenska standarder*. Riskanalysen fastställer även åskskyddsklass, I - IV.

Detta gäller både vid nyproduktion samt ROT-objekt och utförs innan projekten startar.

För varje typ av förlust som kan förekomma i en anläggning ska den relevanta risken utvärderas.
Följande risker bör beaktas:

- R1: Risk för förlust av människoliv (inklusive permanent kroppsskada).
- R2: Risk för förlust av service till allmänheten (avbrott på el- tele- data- o TV nät).
- R3: Risk för förlust av kulturarv.
- R4: Risk för förlust av ekonomiskt värde.

*Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 1 - 3:                                                                                     Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- och
kopplingsöverspänningar.

ANM – För skydd mot direkta åsknedslag, se *Åskskyddsstandarden SS-EN 62305-serien.

Samt Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard.

Offert för riskanalys: tommy.rasmusson@highpower.se

Ekonomisk motivering till åskskyddet:

- Totala kostnaden för byggnaden och totala kostnaden för åskskyddet jämförs
- Årlig förlustkostnad för den oskyddade byggnaden och
årlig förlustkostnad för den skyddade byggnaden jämförs
- Årlig kostnad för åskskyddet och
årlig besparing/förlust för åskskyddet jämförs

Om besparingen överstiger förlusterna är åskskyddet ekonomiskt fördelaktigt.