En åskskyddsanläggning försämras över tid på grund av korrosion, (rostangrepp) väder, vind, snö- och islaster, temperaturskillnader, mekaniska skador vid snöröjning, åsknedslag etc. Åskskyddets jordtagsresistans förändras beroende på årssäsongerna och måste kontrollmätas regelbundet. Mång- o flertrådiga nedledare är mer utsatta för korrosion än solida nedledare. Kontakten i anslutningsklämmor försämras också över tid. 

Överspänningsskyddens tålighet försämras vid avledning av överspänningar och kan upphöra att fungera efter ett antal avledningar mot åskskyddets jordtag. 

 För att säkerställa åskskyddets funktion ska det besiktas:

- Delbesiktning under byggnation, de delar som blir dolda vid färdigställandet - ringledare - åskskyddspotentialutjämning av bottenplatta - stålkonstruktioner etc.                                                                  - Slutbesiktning                                                                                                                                                              - Regelbundet enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, ROT-ombyggnation av fastigheten etc.

Kyrkor, klockstaplar, krematorier, K-märkta byggnader, köpcentrum, gallerior, kommersiella o industriella anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, skolor, sjukhus, flygplatser, lantbruk, EX-klassade anläggningar, privata bostäder, vid nybyggnation m . fl. byggnader.

Besiktnings- o mätprotokoll erhålles efter besiktning.

För offert, maila: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen påvisar det externa åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag och korrosion. Det interna åskskyddets funktion kontrolleras avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.                                                              Genom att säkerställa åskskyddets funktion kan kritiska situationer och kostsamma driftavbrott undvikas vid direkta åsknedslag och överspänningar.