Nyinstallation, enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62 305

Under byggnationen besiktas de delar som kommer att bli dolda efter färdigställandet av anläggningen.

Exempelvis åskskyddspotentialutjämningssystemet, bärande balkar som kommer att används som nedledare, eventuell infälld installation mm.

Efter byggnationen kontrolleras att åskskyddsanläggningen uppfyller beställarens krav enligt ritningsunderlag, funktion etc.

Besiktningsprotokoll och mätvärden erhålles efter besiktning.

Befintliga åskskyddsanläggningar, enligt SS-EN 62 305

Funktion av åskskyddet. Har ni fått nedslag från någon myndighet? Är det intakt efter ett åskoväder? Konditionen på överspänningsskydden och nedledarna? Har ni utfört ett ROT-jobb? 

Åverkan av snöskottning, maskiner eller dylikt. Har tidens tand påverkat anläggningen / jordtaget? 

Kommersiella/industriella anläggningar, sjukhus, flygplatser, kyrkor, K-märkta byggnader, kulturarv, lantbruk, sprängämnesförvaring, cisterner, privata bostäder m . fl. byggnader.

Besiktningsprotokoll och mätvärden erhålles efter besiktning.

 

Besiktningsintervaller enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62 305

För att säkerställa åskskyddets funktion under hela byggnadens livslängd, 50 år eller mer, krävs att åskskyddet besiktas med jämna intervaller. Intervallerna beror på åskskyddsklass. 

Skyddsklass I och II, komplett besiktning vartannat år. Visuell besiktning varje år. Hänsyn tas med +/- två månader för säsongsvariationer i markresistiviteten.

Skyddsklass III och IV, komplett besiktning vart fjärde år. Visuell besiktning vart annat år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB; "Cisterner innehållande brandfarliga vätskor samt byggnader för förvaring av explosiva varor ska ha åskskydd enligt SS-EN 62305".                         Dessa ska besiktas visuell var 6:e månad o komplett var 12:e månad.

Besiktningsprotokoll med samtliga mätvärden erhålles efter besiktning. 

Projektledning / konsultation - åskskyddsregler

Arbetsbeskrivning åskskydd

Enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62 305