• Nyinstallation, enligt SS-EN 62 305

Under byggnationen besiktas de delar som kommer att bli dolda efter färdigställandet av anläggningen.

Exempelvis åskskyddspotentialutjämningssystemet, bärande balkar som kommer att används som nedledare, eventuell infälld installation mm.

Efter byggnationen kontrolleras att åskskyddsanläggningen uppfyller beställarens krav enligt ritningsunderlag, funktion etc.

Besiktningsprotokoll med samtliga mätvärden erhålles efter besiktning.

  • Befintliga åskskyddsanläggningar, enligt SS-EN 62 305

Funktion av åskskyddet. Har ni fått nedslag från någon myndighet? Är det intakt efter ett åskoväder? Konditionen på överspänningsskydden?

Åverkan av snöskottning, maskiner eller dylikt. Har tidens tand påverkat anläggningen / jordtaget? 

Kommersiella/industriella anläggningar, kyrkor, K-märkta byggnader, lantbruk, privata bostäder.

Besiktningsprotokoll med mätvärden och ev. åtgärdsförslag erhålles efter besiktning.

Besiktningsintervaller, se Periodiskt underhåll.

 

 

 

  • Periodiskt underhåll, enligt SS-EN 62 305

Skyddsklass I och II besiktas visuellt varje år enligt åsksyddsstandarden SS 62305. Komplett besiktning sker vartannat år. Hänsyn tas med +/- två månader för säsongsvariationer i markresistiviteten.

Skyddsklass III och IV besiktas visuellt vartannat år och en komplett besiktning sker vart fjärde år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anser att SS-EN 62305 är tillämplig för cisterner innehållande brandfarliga vätskor. Även förvaring av explosiva varor. Dessa ska besiktas visuell var 6:e månad o komplett var 12:e månad.

Besiktningsprotokoll med samtliga mätvärden och ev. åtgärdsförslag erhålles efter besiktning. 

  • Projektering / teknisk konsultation 

Projektledning åskskydd

Enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62 305