Åskskyddsbesiktning enligt svensk standard.

HighPower Åskskydd har den kompetens som krävs för att besikta åskskyddsanläggningar. 

Åskskydd kräver regelbundna besiktningar, se tabell till höger, för att säkerställa funktionen.               

- Delbesiktning Under installationen, de delar som blir dolda vid färdigställandet                                              - Slutbesiktning Efter installationens färdigställande                                                                                                - Regelbundet Enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, ROT-ombyggnation av fastigheten etc.

Besiktnings- och mätprotokoll för det externa och interna åskskyddet erhålles efter besiktningarna.

Kyrkor, klockstaplar, flygplatser, solcellsanläggningar, sjukhus, K-märkta byggnader, köpcentrum, datacenter, gallerior, museeum, kommersiella- industriella- officiella och militära anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, skolor, lantbruk, EX-klassade - oljeterminaler- privata bostäder m . fl. byggnader.

Kontakt: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller svensk standard SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen påvisar det externa åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag samt det interna åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.                                                                                                         

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan följande förluster minimeras;                  -Förlust av människoliv och bestående kroppsskada;                                                                                              -Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation)                                                            -Skador på kulturarv;                                                                                                                                                    -Förlust av ekonomiskt värde (driftavbrott).