Åskskyddsbesiktning enligt svensk standard* till fast pris över hela Sverige.

HighPower Åskskydd har den kompetens som krävs för att besikta åskskyddsanläggningar. 

Åskskydd kräver regelbundna besiktningar, se tabell till höger, för att säkerställa funktionen.               

- Delbesiktning Under installationen, de delar som blir dolda vid färdigställandet                                              - Slutbesiktning Efter installationens färdigställande                                                                                                - Regelbundet Enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, byggnader med känsliga system, där många människor vistas, gallerior etc.

Förbesiktning Ibland kan fastighetsägaren och beställaren behöva veta status på det befintliga åskskyddet innan arbetena påbörjas. Exempelvis vid utbyggnad av en fastighet och dess åskskydd. 

Besiktnings- och mätprotokoll för det externa och interna åskskyddet erhålles efter besiktningarna.

Om besiktningen påvisar att något bör repareras eller bytas ut ska detta göras snarast och inte vid nästa schemalagda underhållstillfälle.

Alla typer av byggnader: Kommersiella, industriella, privata, offentliga, kulturminnesmärkta, kyrkor m. fl.

Kontakt: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller svensk standard *SS-EN 62305, del 1 - del 4.

Besiktningen påvisar det externa åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag samt det interna åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan följande förluster minimeras;                  -Förlust av människoliv och bestående kroppsskada;                                                                                              -Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation)                                                            -Skador på kulturarv;                                                                                                                                                    -Förlust av ekonomiskt värde (byggnaden, dess innehåll och / eller driftavbrott). 

Skyddsnivå