Besiktningsintervaller enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62 305

För att säkerställa åskskyddets funktion under hela byggnadens livslängd, LCC, krävs att åskskyddet besiktas med jämna intervaller. Intervallerna beror på åskskyddsklass I-IV.

Skyddsklass I och II, komplett besiktning vartannat år. Visuell besiktning varje år. Hänsyn tas med +/- två månader för säsongsvariationer i markresistiviteten.

Skyddsklass III och IV, komplett besiktning vart fjärde år. Visuell besiktning vart annat år.

Kyrkor, klockstaplar, krematorier, slott & herrgårdar, K-märkta byggnader, kommersiella/industriella anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, datacenter, militära anläggningar, skolor, sjukhus, hotell, flygplatser, lantbruk, EX-klassade anläggningar, cisterner, logistikcenter, privata bostäder m . fl. byggnader.

Besiktnings- o mätprotokoll samt Vård- o Underhållsplan erhålles efter besiktning.

För offert, maila:

tommy.rasmusson@highpower.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB; "Cisterner innehållande brandfarliga vätskor samt byggnader för förvaring av explosiva varor ska ha åskskydd enligt SS-EN 62305".                                            Dessa ska besiktas visuell var 6:e månad o komplett var 12:e månad.

 

Nyinstallation, enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62 305

Delbesiktning av byggnationen. Då besiktas de delar som kommer att bli dolda efter färdigställandet av anläggningen. Eventuella fel och brister upptäcks och hinner åtgärdas innan byggnaden färdigställs.

Exempelvis ringledare, åskskyddspotentialutjämning, kontakt med armering, bärande balkar, koordination av internt skydd, mm.

Slutbesiktning efter byggnationen. Då kontrolleras att åskskyddet uppfyller ritningsunderlag, funktion, ohm-tal etc.

Besiktningsprotokoll och mätvärden erhålles efter besiktning.

Befintliga åskskyddsanläggningar, enligt SS-EN 62 305

Översyn av åskskyddet. Har ni fått nedslag från någon myndighet? Är det intakt efter ett åskoväder? Konditionen på överspänningsskydden och nedledarna? Har ni utfört ett ROT-jobb? 

Åverkan av snöskottning, maskiner eller dylikt. Har tidens tand påverkat anläggningen / jordtaget?