Åskskyddsbesiktning enligt svensk standard.

HighPower Åskskydd har den kompetens som krävs för att besikta åskskyddsanläggningar. 

Vid kontrollmätning av jordtagsresistansen ska hänsyn tas till säsongsberoende förändringar av markens resistivitet.                                                                                   

Åskskydd kräver regelbundna besiktningar för att säkerställa funktionen                                                           

Besiktningsprotokoll och mätprotokoll för det externa och interna åskskyddet erhålles efter besiktningarna.

- Delbesiktning Under byggnationen, de delar som blir dolda vid färdigställandet                                              - Slutbesiktning Efter byggnadens färdigställande                                                                                                    - Regelbundet Enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, ROT-ombyggnation av fastigheten etc.

Kyrkor, klockstaplar, flygplatser, solcellsanläggningar, sjukhus, K-märkta byggnader, köpcentrum, gallerior, museeum, kommersiella- industriella- o militära anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, skolor, lantbruk, EX-klassade - oljeterminaler- privata bostäder m . fl. byggnader.

Kontakt: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller svensk standard SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen påvisar det externa åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag samt det interna åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.                                                                                                         

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan följande förluster minimeras;                  -Förlust av människoliv och bestående kroppsskada;                                                                                              -Avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation)                                                            -Skador på kulturarv;                                                                                                                                                    -Förlust av ekonomiskt värde (driftavbrott).