Elsäkerhetsverket; En elanläggning ska uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis enligt 2 kapitlet,  1 § ELSÄK-FS 2008:1

- Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 2 & 3: Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- & kopplingsöverspänningar.

För skydd mot åsknedslag används åskskyddsstandarden SS-EN 62305.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap: MSB FS 2013:3 samt MSB FS 2018:3 ska ha åskskydd. 

HighPower Åskskydd erbjuder seminarier samt beräkningar av riskanalys för åskskydd enligt ELSÄK-FS 2008:1, MSB FS 2013:3, MSB FS 2018:3 samt ovan nämda standarder.