• Nyinstallation

Under byggnationen besiktas de delar som kommer att bli dolda efter färdigställandet av anläggningen.

Exempelvis åskskyddspotentialutjämningssystemet, bärande balkar som kommer att används som nedledare, eventuell infälld installation mm.

Kontroll av åskskyddsanläggningen så den uppfyller beställarens krav enligt ritningsunderlag, funktion etc.

Besiktningsprotokoll med samtliga mätvärden erhålles efter besiktning.

  • Befintliga åskskyddsanläggningar

Funktion av åskskyddet. Har ni fått nedslag från någon myndighet? Är det intakt efter ett åskoväder? Konditionen på överspänningsskydden?

Åverkan av snöskottning, maskiner eller dylikt. Har tidens tand påverkat anläggningen / jordtaget? 

Kommersiella/industriella anläggningar, kyrkor, k-märkta byggnader, lantbruk, privata bostäder.

Besiktningsprotokoll med mätvärden och ev. åtgärdsförslag erhålles efter besiktning.

 

 

 

  • Periodiskt underhåll

Skyddsklass I och II besiktas visuellt varje år enligt åsksyddsstandarden SS 62305. Komplett besiktning sker vartannat år.

Skyddsklass III och IV besiktas visuellt vartannat år och en komplett besiktning sker vart fjärde år.

Anläggningar som innehåller explosivt material, exempelvis sprängämnen etc., bör besiktas visuellt var 6 månad.

Anläggningar som varit utsatta för kraftiga åskoväder, ombyggnationer eller utsatta för annan påverkan, såsom snöröjning etc., bör besiktas snarast möjligt efter yttre påverkan.

Besiktningsprotokoll med samtliga mätvärden och ev. åtgärdsförslag erhålles efter besiktning.